Wedstrijdreglement

Korte uiteenzetting over (vereenvoudigde) reglementen bridge

1. Inleiding

 

 

Er zijn twee soorten arbitrages:

 

a.       technische: vrij makkelijk, b.v.

a.       uitkomst voor de beurt

b.      verzaking

c.      onvoldoende bod

 

b.      ethische: vaak minder makkelijk, b.v.

a.       bieden na aarzeling

b.      verkeerde uitleg

 

2. Ethische tips
Tips om moeilijkheden te vermijden:

1.       Manier van bieden

o    denk na voor je biedkaartje vastneemt

o    aanraken van biedkaartjes kan ongeoorloofde informatie zijn

o    vanaf het moment dat biedkaartje bidding box verlaten heeft, is bieding gebeurd

 

 

 

3. TECHNISCHE Arbitrages

 

 

Wat iedereen zou moeten weten

 

Wanneer mag een speler vragen stellen?

-          Alleen als het zijn beurt is om te bieden of te spelen

-          Herhaling van bieding mag

o   als partner gesloten is uitgekomen

o   bij eerste beurt om (bij) te spelen

-          Eindbod (mét eventuele dubbel) mag gedurende het hele spel gevraagd worden, niet wie eventueel

gedubbeld heeft

-          Speler komt gedekt uit om zijn partner de kans te geven nog vragen te stellen

-          Geen vragen stellen om partner wakker te maken

 

Verkeerde uitleg verbeteren of niet

-          de leider of dummy moet verkeerde uitleg van partner verbeteren voor de gedekte uitkomst

-          tegenspelers mogen uitleg pas verbeteren na het spel

-          verkeerde bieding moet nooit vooraf gezegd worden

 

Wanneer is een kaart gespeeld

-          als ze zo gehouden is dat partner ze had kunnen zien (tegenspelers)

-          als ze zo gehouden wordt dat aangegeven wordt dat ze gespeeld is (leider)

-          als ze genoemd werd

-          een kaart van dummy is pas gespeeld als de leider ze genoemd of aangeduid heeft

-          als de leider een kleur noemt zonder hoogte, moet de kleinste kaart in die kleur gespeeld worden;

dummy mag dus nooit vragen “Welke?”

 

Wat mag een dummy?

-          uitvoeren wat de leider hem opdraagt

-          proberen een fout van de leider te voorkomen (b.v. uit verkeerde hand voorspelen)

-          vragen aan de leider (niet aan tegenspelers, die mogen dat wel aan elkaar vragen) of hij in de

lopende slag niet verzaakt

-          de wedstrijdleider roepen, maar niet als eerste wijzen op een onregelmatigheid

-          na het beëindigen van het spel of na een claim is dummy niet langer dummy

 

Claimen

-          claimen is volledig in overeenstemming met reglementen, mag dus niet geweigerd worden

-          bij claim wordt niet meer voortgespeeld

-          claimer moet meteen aangeven hoe hij de resterende kaarten zal spelen

-          tegenstrevers kunnen bezwaar aantekenen: als zij een lijn zien die claimer zou kunnen volgen (dus als

hij niet volledige lijn gegeven heeft) mogen zij aangeven hoe het spel moet verlopen. Zij mogen er

niet van uitgaan dat de leider dwaas zou spelen, maar mogen wel alle kaarten zien om die lijn te

vinden (dus ook van elkaar).

 

Behandeling van kaarten

-          tel kaarten bij begin en einde van het spel, anders is arbitrale score van 40% mogelijk

-          schud kaarten vooraleer ze terug in het bakje te steken

-          raak nooit de kaarten van een andere speler aan zonder diens toestemming

-          tijdens het spel: eens de vier kaarten in een slag omgedraaid zijn, mogen ze niet meer opengelegd

worden. Een speler mag wel zijn eigen laatst gespeelde kaart zien

-          steek kaarten pas terug als er overeenkomst is over aantal gewonnen slagen

 

Uitkomst voor de beurt

 

2 mogelijkheden:

ofwel: legt dummy zijn kaarten op tafel, leider speelt eerst uit zijn hand, daarna partner van uitkomer en

vierde kaart in de slag komt van dummy

 

NB: als linkertegenstrever van speler die uitkomt voor de beurt al een kaart op tafel legt (als blinde), is de uitkomst sowieso aanvaard

 

                                                             i.      overtreder moet voorspelen

                                                            ii.      overtreder niet kan volgen

                                                          iii.      de kleur van de strafkaart wordt gespeeld

Bovendien: als partner van overtreder aan slag is, gelden a, b en hierboven opnieuw

Partner mag geen conclusies trekken uit kaart die uitgekomen werd.

 

 

Verzaking

 

Drie basisvragen

1.      In welke slag is verzaakt?

* 1. In welke slag is verzaakt?

*2. Welke speler heeft de slag van de verzaking gewonnen?

*3. Heeft de overtredende partij na de verzaking nog een slag gewonnen ?

1.      In welke slag is verzaakt?

=> verzaking herstellen, ten onrechte gespeelde kaart is strafkaart

=> verzaking herstellen zonder bestraffing, partner mag ongeoorloofde informatie niet gebruiken

=> doorspelen en na einde van het spel WL terugroepen voor arbitrage

 

2.Welke speler heeft de slag gewonnen?

a. De verzaker zelf

=> slag afgeven

b. Een tegenstrever of partner

=> voorlopig geen rechtzetting, maar zie 3

 

3.In geval 2.b: Heeft de overtredende partij na de verzaking (met inbegrip van de slag van de verzaking indien niet gewonnen door verzaker) nog een slag gewonnen?

Indien ja, één slag afgeven.

 

Er worden maximaal twee slagen overgedragen, tenzij niet-overtredende partij zonder de verzaking meer slagen had kunnen halen.

 

 

 

Onvoldoende bod

 

1.      Het onvoldoende bod of het juist voldoende gemaakte bod is conventioneel

        Onvoldoende bod wordt vervangen door voldoende bod en partner moet voor de rest passen (maar

zie 2.b.)

 

2.      Het onvoldoende bod én het juist voldoende gemaakte bod zijn natuurlijk

 

a.       Onvoldoende bod wordt juist voldoende gemaakt in dezelfde kleur

--> bieding gaat gewoon door

 

b.      Onvoldoende bod wordt vervangen door bieding die dezelfde informatie geeft (vaak niet makkelijk vast te stellen in korte periode)

--> bieding gaat gewoon door

 

c.       Onvoldoende bod wordt vervangen door ander bod dan in a of b, of door pas (doublet of redoublet mag niet, tenzij dit voldoet aan b. hierboven)

-->partner moet voor de rest passen  + eventueel voorspeelbeperkingen

 

 

Pas voor de beurt

 

1.      Linkertegenstrever mag pas voor de beurt aanvaarden

 

2.      Niemand heeft al een bod gedaan (pas is geen bod!)

--> overtreder moet passen bij zijn eerste biedbeurt

 

3.      Er is al een bieding gedaan door een andere speler

--> rechtertegenstrever ( RT ) aan de beurt: overtreder moet passen bij zijn eerste biedbeurt

--> partner was  aan de beurt: overtreder moet verder passen en partner mag niet (re)doubleren

4.      Als pas conventioneel was: zie bod voor de beurt

 

Bod voor de beurt

 

1.      Linkertegenstrever (LT ) mag bod voor de beurt aanvaarden

 

2.      Rechtertegenstrever (RT) aan de beurt

--> RT past: overtreder moet zijn bod herhalen zonder verdere rechtzetting

--> RT doet een bod:

overtreder herhaalt zijn geboden kleur: partner moet eerstvolgende beurt passen

overtreder herhaalt zijn geboden kleur niet: partner moet verder passen

 

3.     Linkertegenstrever( LT )of partner is aan de beurt 

-->partner moet verder passen

 

Spelen voor de beurt (anders dan uitkomst voor de beurt!)

 

1.      Voorgespeelde kaart door leider of dummy (op aangeven van leider):

--> mag aanvaard worden door tegenspelers

 

2.      Tegenspeler speelt een kaart voor de beurt vooraleer partner in lopende slag heeft gespeeld of speelt

voor in volgende slag voordat partner in lopende slag bijgespeeld heeft

--> leider mag van partner van overtreder eisen dat hij de laagste kaart in de voorgespeelde kleur

bijspeelt

--> leider mag van partner van overtreder eisen dat hij de hoogste kaart in de voorgespeelde kleur

bijspeelt

--> leider mag partner van overtreder verbieden een kaart een door de leider aangeduide kleur bij

te spelen

 

3.      Een voortijdig gespeelde kaart (niet voorgespeelde kaart) door leider of dummy (op aangeven van

leider) is gespeeld en mag niet teruggenomen worden

--> LT mag ongestraft kaart bijspelen

 

 

Wijziging van bieding

 

1.      Niet bedoelde bieding (verkeerd uit bakje genomen)

--> mag zonder rechtzetting vervangen worden tot partner een bieding gedaan heeft;

als LT al een bieding gedaan heeft, mag hij die ook wijzigen (eventuele informatie mag niet gebruikt

worden door tegenstrevers, wel door zijn partner).

 

2.      Wijziging van bieding anders dan in 1. mag door LT aanvaard worden. In dat geval gaat de bieding

gewoon door.

--> partner mag informatie uit ingetrokken bieding niet gebruiken

 

3.      Als wijziging van bieding door LT niet aanvaard wordt, wordt ze geannuleerd en de bieding gaat door.

--> partner mag informatie uit ingetrokken bieding niet gebruiken

 

 

 

Kaarten zitten 12-14

 

1.      Vastgesteld tijdens de bieding

--> kaarten wordt goed gestoken en wedstrijdleider bepaalt of er nog normaal kan gespeeld worden.

Indien niet dan volgt er een arbitrale score: 40% voor paar van wie een speler een onjuist aantal

kaarten in de hand had, 60% voor het andere paar.

 

2.      Vastgesteld tijdens of na het spel

--> arbitrale score: 40% voor paar van wie een speler een onjuist aantal kaarten in de hand had, 60%

voor het andere paar.